Lidmaatschap en Contributie

Contributies Alkmaarsche Mixed Hockeyclub

(+ ± 2,3%)

(+ ± 2,8%)

2021-2022

2020-2021

Funkey

  4 t/m  5 jaar

127,00

129,00

Hockeyschool

  5 t/m  6 jaar

127,00

129,00

E en F

  7 t/m  9 jaar

312,00

309,00

D

10 t/m 11 jaar

327,00

324,00

C

12 t/m 13 jaar

342,00

339,00

A en B

14 t/m 17 jaar

352,00

349,00

Senior overig (18+, veteraan, veterin)

18 t/m 65 +

352,00

349,00

Senior overig (18+, veteraan, veterin) met aangevraagde Corona-korting 20-21

18 t/m 65 +

292,00

n.v.t.

Veterin op di

30 t/m 65 +

219,00

219,00

.

Trainingslid, Trimhockey
(incl pilot 7 bestaande leden)

0 t/m 65+

193,50

189,00

Trainingslid sec pilot 7, lidmaatschap t/m 28-02-2021, lidmaatschap eindigt per 1-3-2022

0 t/m 65+

96,75

n.v.t.

G-Hockey

0 t/m 65+

106,50

109,00

NPM (Non-playing member)

0 t/m 65+

121,50

119,00

Overige bedragen

Entreegeld (afgeschaft per 2020-2021)

n.v.t.

0,00

Administratiekosten aanmelden als lid (per keer dat men lid wordt)

37,50

50,00

Toeslag 1e elftallen AB, excl. zaalhockey

100,00

169,00

Toeslag 1e elftallen C, excl. zaalhockey

80,00

169,00

Toeslag 1e elftallen D, excl. zaalhockey

60,00

169,00

Toeslag 1e elftallen D1/H1, excl. zaalhockey

100,00

74,00

.

Bartoeslag Zondag-Senior

27,50

27,50

Huur keepers-locker

21,00

20,00

Indexatie contributie

Ieder seizoen, wordt de contributie geindexeerd op basis van de index-ontwikkeling van CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, gemeten door het CBS over de periode april-april waarbij het bestuur de afronding van iedere contribuitiecategorie zal doen plaatsvinden op haar goeddunkende wijze.
Per 1-7-2021 bedraagt de indexatie 2,3% (daarna wordt nog 'afgerond'). De contributies zijn eenmalig verlaagd met 5 euro i.v.m. vervallen bijdrage shirtjes.
.

Leeftijdsgrenzen

Leden die voor 1 oktober van het lopende bondsjaar: 

18 jaar of ouder zijn, zijn senioren

16 jaar of ouder zijn, doch nog geen 18 jaar, zijn junioren A

14 jaar of ouder zijn, doch nog geen 16 jaar, zijn junioren B

12 jaar of ouder zijn, doch nog geen 14 jaar, zijn junioren C

10 jaar of ouder zijn, doch nog geen 12 jaar, zijn junioren D

  8 jaar of ouder zijn, doch nog geen 10 jaar, zijn junioren E

  7 jaar of ouder zijn, doch nog geen 8 jaar, zijn junioren F

  5 jaar of ouder zijn, doch nog geen 7 jaar, zijn Hockeyschool-lid

  4 jaar of ouder zijn, doch nog geen 5 jaar zijn Funkey-lid

Spelers met een verstandelijke beperking zijn G-hockeylid


Coulanceregeling

In sommige gevallen kan het zijn dat het voor leden moeilijk is de contributie te kunnen betalen. Mocht de hoogte van een te incasseren bedrag voor u een probleem vormen dan doen wij ons best om tot een nadere individuele betalingsafspraak met u te komen. Wilt u hierover in gesprek met ons dan kunt u dit melden via [email protected]
.

Toeslag Tophockey

Voor de eerste jeugdteams zal een toeslag gelden per lid. Het aantal extra trainingen en de intensieve begeleiding per lid van deze teams rechtvaardigen deze toeslag.
.

Administratiekosten bij aanmelden als lid

Ongeacht of men eerder lid is geweest of niet, bij (her)aanmelden als lid worden administratiekosten in rekening gebracht.
.

Funkey en Hockeyschool

De Funkey en Hockeyschool is bedoeld voor 4 tot 7 jarigen. Het hockeymateriaal wordt door de vereniging ter beschikking gesteld. 
.

Studententarief

Er is geen apart studententarief. Wel bieden wij studenten tussen 18 en 24 jaar de mogelijkheid om een halfjaarslidmaatschap aan te vragen i.v.m. stages of buitenlandse avonturen. Dit zal tijdens het seizoen kunnen bij de penningmeester en voorafgaande aan 1 januari van een seizoen. Alleen indien minimaal een half jaar afwezig vanwege voornoemde reden, kan een verzoek worden beoordeeld. Er vindt dan een reductie van contributie plaats van maximaal eenderde.
.

Bar-toeslag zondagsenioren

Seniorleden, die op zondag spelen, betalen een bartoeslag. Voor dat geld zet de vereniging betaalde krachten in. Dit bedrag wordt gelijk geïnd met de contributies.
.

Boete bij niet komen opdagen BARDIENST

Wanneer je wel bent ingedeeld voor de bardienst, maar niet verschijnt, volgt een boete van € 77,50. De bardienst kan tot uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand worden afgekocht voor €52,50. Afkoop is definitief.
Kijk s.v.p. tijdig op de site wanneer je bent ingedeeld.

Ruilen heeft de voorkeur boven afkopen en kan worden doorgegeven aan [email protected] . Komt de vervanging niet opdagen dan zal bovengenoemde boete alsnog worden opgelegd.
.

Betaling contributie

Betaling/incasso van contributies geschiedt EENMALIG (d.w.z. in één keer) en wel via automatische incasso. Een kleine groep bestaande leden betaalt via factuur (al dan niet op aangeven van de penningmeester). LET OP: Indien van automatische incasso wordt afgeweken, tenzij op aangeven van de penningmeester, worden 10 euro extra kosten in rekening gebracht. Contributionele boetes: (A) Bij te late betaling volgt een herinnering en wordt  25 euro extra contributie in rekening gebracht, (B) Wanneer automatische incasso niet kan plaatsvinden of heeft gefaald (bijvoorbeeld wegens saldotekort of IBAN-problemen zoals IBAN opgeheven of geblokkeerd etc., of op initiatief van de bank gestorneerd wordt, dan wordt  ook een contributionele boete in rekening gebracht van 25 euro *. [* behoudens ingeval van onder curatelestelling e.d. waarbij spontaan alsnog binnen twee weken na stornering handmatig betaald wordt]

Vervolgens wordt iedere voornoemde mislukte incasso-situatie via het bij de club bekende e-mail-adres van het betreffende lid gemeld en wordt verzocht om het oorspronkelijke bedrag + 25 euro alsnog handmatig te voldoen. Bij te late handmatige betaling volgt (wederom) een e-mail met 25 euro extra contributie. De facturen/vraag om te betalen, zowel inzake automatisch te incasseren bedragen als die ter handmatige betaling door het verenigingslid, worden per e-mail verzonden. Indien een papieren factuur noodzakelijk is (e.e.a. ter beoordeling van het bestuur), dan wordt daarvoor 37,50 euro extra contributie in rekening gebracht, nog te verhogen met eventueel toepasselijke overige incassokosten.
.

De contributies worden standaard geïnd via automatische incasso. Toestemming daarvoor is gegeven bij aanmelding. De contributies worden geïnd in 1  termijn, onafhankelijk van wat  bij inschrijving is aangegeven of later is gewijzigd, tenzij met schriftelijke goedkeuring van de penningmeester. Standaard is betaling ineens en vanaf seizoen 2020-2021 geldt dat ongeacht het verleden voor eenieder. AMHC int in principe in september/oktober alle contributies. Nieuwe leden lopende het seizoen krijgen veelal met incasso te maken gedurende het seizoen.
.

Opzeggen

Je dient je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen vóór 1 mei van het lopende seizoen. Dat kan alleen per email aan [email protected].
Dat is noodzakelijk om de indeling van de teams, de trainersstaf en de begroting voor het volgende seizoen te maken. Dus wees op tijd als je besluit te stoppen! Bij te laat opzeggen loopt het lidmaatschap een seizoen door.

Boetes/extra kosten

Papieren factuur

37,50

37,50

Vraag om alsnog te betalen, herinnering/aanmaning per e-mail na mislukte incasso:

25,00

25,00

Vraag om alsnog te betalen, herinnering/aanmaning per e-mail bij te late handmatige betaling

25,00

25,00

Contributionele boete bij storneren van met succes geïnde bedragen terwijl die correct zijn en saldo toereikend was (= expliciete stornering door jezelf, hetgeen te zien is in de door de bank geleverde info). Vanzelfsprekend is dit niet van toepassing indien in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van de penningmeester wordt gestorneerd.
.

50,00

50,00

Toch onverhoopt of per ongeluk gestorneerd? Het verdient dan sterk de voorkeur z.s.m. correct te betalen o.v.v. lidnummer, seizoen en naam.

Onjuiste IBANs en mislukte incasso's (incl. storneringen)  veroorzaken veel werk bij de club en zijn slecht voor de kaspositie van AMHC. Op correcte en soepele invordering zal  worden toegezien. Indien uw IBAN niet klopt, laat het ons (tijdig!) weten. Indien u problemen met betalen verwacht of ondervindt, neem dan s.v.p. sowieso  contact op met de penningmeester ([email protected] ). Dan kunnen we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.