Lidmaatschap en Contributie

Contributies
Alkmaarsche Mixed Hockey Club

(grens op 1 oktober)
Categorie  2020/2021
Funkey   4 t/m  5 jaar 129

Hockeyschool   5 t/m  6 jaar 129

E en F   7 t/m  9 jaar 309

D 10 t/m 11 jaar 324

C 12 t/m 13 jaar 339

A en B 14 t/m 17 jaar 349

Senior overig (18+, veteraan, veterin) 18 t/m 65 + 349

Veterin op di 30 t/m 65 + 219

Trainingslid, Trimhockey 0 t/m 65+ 189

G-Hockey 0 t/m 65+ 109

NPM (Non-playing member) 0 t/m 65+ 119


Overige bedragen
Entreegeld (afgeschaft per 20/21) 0

Administratiekosten (bij aanmelding) 50

Toeslag 1e elftallen ABCD incl zaalhockey 169

Toeslag 1e elftallen D1 & H1 ex zaalhockey 74

Bartoeslag Zondag-Senior 27,50

Huur keepers-locker 20

Indexatie contributie
Ieder seizoen, wordt de contributie geindexeerd op basis van de index-ontwikkeling van CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, gemeten door het CBS over de periode april-april waarbij het bestuur de afronding van iedere contribuitiecategorie zal doen plaatsvinden op haar goeddunkende wijze. De eerste indexatie zal derhalve plaatsvinden op basis van de ontwikkeling van voornoemde index over de periode april 2019-april 2020. Per 1-7-2020 bedraagt de indexatie 2,8% (daarna wordt nog 'afgerond')
Leeftijdsgrenzen
Wij volgen de leeftijdsgrenzen van de bond. De bond houdt de leeftijd op 1 oktober 2020 aan.
.
Coulanceregeling
In sommige gevallen kan het zijn dat het voor leden moeilijk is de contributie te kunnen betalen. Mocht de hoogte van het te incasseren bedrag voor u een probleem vormen, dan doen wij ons best om tot een nadere individuele betalingsafspraak met u te komen. Wilt u hierover in gesprek met ons dan kunt u dit melden via [email protected]
.
Toeslag Tophockey
Voor de eerste teams geldt een toeslag voor de extra trainingen, het zaalhockeyprogramma en de intensieve begeleiding van deze teams. Deze toeslag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
.
Funkey en Hockeyschool
De Funkey en Hockeyschool is bedoeld voor 4 tot 7 jarigen. Het hockeymateriaal wordt door de vereniging ter beschikking gesteld.
De Funkey- en Hockeyschoolleden schrijven zich in via de website en de kinderen kunnen inschrijven per blok voor deze opleiding. De vereniging gaat uit van 2 blokken per lopend jaar.
.
Bar-toeslag zondagsenioren
Seniorleden, die op zondag spelen betalen een bartoeslag. Voor dat geld zet de vereniging betaalde krachten in. Dit bedrag wordt gelijk geind met de contributies.
.
Boete bij niet op komen dagen bardienst
Wanneer je wel bent ingedeeld voor de bardienst, maar niet verschijnt, volgt een boete van €75,=. De bardienst kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand worden afgekocht voor €50,-. Afkoop is definitief.
Ruilen heeft de voorkeur en kan worden doorgegeven aan [email protected]. Komt de vervanging niet opdagen dan zal bovengenoemde boete alsnog worden opgelegd.
.
Betaling contributie
Betaling/incasso van contributies geschiedt EENMALIG (gespreide incasso zal vanaf seizoen 2020-2021 niet meer plaatsvinden) en via automatische incasso. Indien van automatische incasso wordt afgeweken, op aangeven van het betreffende verenigingslid, worden 10 euro extra kosten in rekening gebracht. 
.
Opzeggen
Wij vinden het natuurlijk vervelend als je gaat, maar als je dat toch besluit: je dient je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen vóór 1 mei van het lopende seizoen. Dat kan alleen per email aan [email protected].
Dat is noodzakelijk om de indeling van de teams, de trainersstaf en de begroting voor het volgende seizoen te maken. Dus wees op tijd als je besluit te stoppen!
.
Boetes/extra kosten 2020/2021

Papieren factuur 37,50

betalingsvraag/factuur/herinnering/aanmaning na mislukte incasso 25

Herinnering bij te late handmatige betaling 25

Boete bij storneren van geïnde bedragen terwijl die correct zijn en saldo toereikend was (expliciete stornering door jezelf). 50

Onjuiste IBANs en storneringen veroorzaken veel werk bij de club en zijn slecht voor de kaspositie van AMHC. Op correcte en soepele invordering zal daarom nog beter worden toegezien. Indien uw IBAN niet klopt, laat het ons weten. Uitzonderingen inzake het krijgen van een boete(s) inzake storneren en tijdige betaling zijn de mensen waarvan een curator of budgetcoach de bankrekening beheert danwel waar in het kader van schuldhulpverlening tijdelijk invorderen onmogelijk is en waar buiten de macht van de ouder of speler gestorneerd wordt danwel niet tijdig wordt betaald. Geef dit graag wel even aan bij de penningmeester ([email protected]), dat werkt een stuk makkelijker.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld binnen het bestuur.