Agenda update: UITNODIGING ALV op wo 21 oktober as. om 20:00 uur

19-10

Het bestuur van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club nodigt u uit voor de online Algemene Leden Vergadering

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in goede gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.
U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in oktober in het clubhuis houden, geen doorgang willen laten vinden.
Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren op woensdag 21 oktober 2020 om 20:00 uur via Zoom.

Het bestuur is door de noodwet Corona (zie www.knhb.nl) gerechtigd om op deze wijze te vergaderen. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deze wijze van vergaderen, vernemen wij dit graag van u onder vermelding van de redenen.

Per gezin is er één lid en/of ouder die zich kan aanmelden. Zonder aanmelding kunnen wij u helaas geen inlogcode sturen om de online ALV bij te wonen. Aanmelden graag onder vermelding van naam, lidnummer en emailadres op [email protected].

Op de volgende pagina staat de agenda voor de online vergadering. De vergadering zal worden geleid door een Moderator. Dit zal Willem Tibosch zijn.

Update 19 oktober

Zoals al eerder aangekondigd zal de vergadering online plaatsvinden in verband met de COVID19 maatregelen. Dit legt wat beperkingen op de interactie tijdens de vergadering, maar ook op de te behandelen onderwerpen. Het bestuur heeft een rondje gebeld met andere verenigingen, die al ervaring hebben met online ALV’s. Hier zijn enkele lessen uit getrokken en op basis hiervan willen wij wat aanpassingen doen in de agenda. Wij willen de agenda voor woensdag beperken en enkele onderwerpen doorschuiven naar een volgende ALV, die wij op korte termijn gaan plannen.   

Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering (tot dinsdag 18 oktober 20:00 uur) kunt u uw vragen over de agenda en de online aangeleverde documenten stellen.

Tot 1 uur voor de vergadering kunt u stemmen via de online tool (deze is beschikbaar voor de aanwezigen). Indien mogelijk zullen wij de antwoorden ook al van te voren aan u terugkoppelen.

De aangepaste agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen ALV 10 september 2020
    (na inloggen > documenten)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Wijziging statuten – definitief *
 5. Aftreden Bestuursleden:
  • Marloes Francken Vergeer - Ledenzorg
  • Cees Heegstra – Accommodatie
  • Bastiaan Smit – Sponsoring
 6. Aanstelling nieuwe bestuursleden:
  1. Willem Tibosch – Sponsoring / Communicatie*
  2. Ernst Jan Deetman - Accommodatie*
 7. Introductie Communicatie – Cie
 8. Rondvraag
*Over punt 4 en 6 zal online worden gestemd.

De onderwerpen mbt. de financiën en strategiesessies zullen dan komen te vervallen voor deze ALV en op de agenda komen te staan op de volgende. Wij hebben het gevoel dat de prioriteit even moet liggen op de af- en aantredende bestuursleden, zodat het bestuur weer verder kan.

Wij hopen zoveel mogelijk van u op 21 oktober online te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten,

Ian Spoelstra, voorzitter AMHC

 
19-10-2020 Algemeen