UITNODIGING ALV op ma 30 november as. om 20:00 uur via ZOOM

15-11 Nieuws

Het bestuur van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club nodigt u uit voor de online Algemene Leden Vergadering op

maandag 30 november 2020 om 20:00 uur via Zoom.

Als bestuur spreken wij de hoop uit, dat dit bericht u en uw naasten in goede gezondheid bereikt. Het bestuur probeert zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt, dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s de algemene ledenvergadering  wederom online zullen houden. 

Het bestuur is door de noodwet Corona (zie www.knhb.nl)gerechtigd om op deze wijze te vergaderen. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deze wijze van vergaderen, dan vernemen wij dit graag van u onder vermelding van de redenen.  

Per gezin is er één lid en/of ouder die zich kan aanmelden. Zonder aanmelding kunnen wij u helaas geen inlogcode sturen om de online ALV bij te wonen. Aanmelden graag onder vermelding van 1. naam, 2. lidnummer en 3. emailadres op [email protected].  

AANMELDEN KAN TOT 24 UUR VOOR AANVANG VAN DE ALV
 (dus tot zondagavond 29 november 20:00 uur)

Onderaan de pagina staat de agenda voor de online vergadering. 

De vergadering zal worden geleid door een Moderator. Dit zal Willem Tibosch zijn.

Tot 72 uur voor aanvang van de vergadering (tot vrijdag 27 november 20:00 uur) kunt u uw vragen over de agenda, de online aangeleverde documenten en de ter stemming te brengen punten alvast stellen. Indien mogelijk zullen wij de antwoorden ook al van te voren aan u terugkoppelen.

Wij hopen zoveel mogelijk van u op 30 november online te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten, 

Ian Spoelstra, voorzitter AMHC 


De AGENDA van de vergadering is als volgt: 

1.      Opening van de vergadering door de voorzitter 

2.      Vaststellen notulen ALV 21 oktober 2020 

  (na inloggen > documenten) 

3.      Ingekomen stukken en mededelingen

4.      Financieel jaarverslag 2019 – 2020

5.      Verslag van de Kascommissie en decharge verlenen aan het bestuur 2019 – 2020

6.      Begroting financieel jaar 2020 - 2021

7.      Meer-jaren-onderhoudsplan en verlichting. Goedkeuring van de Vergadering voor het financieren van onderhoud en verlichting*

8.      Rondvraag 

* Over punt 7 zal online worden gestemd.

 
15-11-2021 Algemeen